Troškovi prijevoza prema TKU - odgovara Mr.sc.Iris Gović Penić-Županijski sud u Zagrebu

Parafiran tekst novog Temeljnog kolektivnog ugovora - 27. studenog 2017.

 

Važna obavijest članovima Udruge

Udruga tajnika i računovođa u školstvu surađuje s Poslovnim edukatorom d.o.o. i Kovačić konzalting d.o.o.

Poslovni edukator d.o.o. je trgovačko društvo koje organizira proljetno i jesensko savjetovanje svake godine te omogućava svima dobivanje pravnih i računovodstvenih savjeta ukoliko ste pretplaćeni na bilten Vijesti iz struke.

Kovačić konzalting d.o.o. je trgovačko društvo koje izdaje časopis Poslovni edukator i daje savjete putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Kovačić konzalting d.o.o. daje besplatne savjete samo članovima Udruge koji su platili članarinu za 2018. godinu.

Članci

Novine kod podnošenja godišnje porezne prijave poreza na dohodak za 2010. godinu

Informiranje i savjetovanje u vezi podnošenja godišnje porezne prijave  - Vinka Rašetina, dipl.iur, kontakt broj 098 188 14 18,

srijedom i petkom od 16 – 18 sati

u razdoblju od 01.02.2011. do 28.02.2011. godine.

 

 

NOVINE KOD PODNOŠENJA GODIŠNJE POREZNE PRIJAVE POREZA NA DOHODAK ZA 2010. GODINU

 

Rok za podnošenje godišnjih prijava poreza na dohodak za 2010. godinu u skladu s člankom 42. stavkom. 2. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ br. 177/04, 73/08, 80/10) i člankom 62. stavkom 4. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ br. 147/08)  tekuće godine za prethodnu godinu je do kraja veljače, odnosno do 28. veljače 2011. godine.

U skladu s člankom 87. stavkom 2. Pravilnika, godišnja porezna prijava poreza na dohodak se podnosi na OBRASCU DOH prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta poreznog obveznika mogu se predati osobno u nadležnu ispostavu ili putem pošte preporučeno.

Ukidaju se porezne olakšice-odnosno umanjuje se dohodak temeljem podnesene godišnje porezne prijave od 12.000,00 kn na 6.000,00 kn godišnje.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak stupio je na snagu 01. srpnja 2010.g., te će porezni obveznici moći umanjiti dohodak ostvaren u 2010. godini temeljem godišnje porezne prijave koja se podnosi do kraja veljače 2011.godine, (za uplaćene premije osiguranja, zdravstvene i stambene potrebe) u ukupnom iznosu do 6.000,00 kn i to samo za uplate izvršene do 30. lipnja 2010.godine (što se dokazuje vjerodostojnim ispravama- računima, potvrdama osiguravatelja).

 

Od 01. srpnja 2010. godine smanjenjem broja i visine stopa poreza na dohodak, odnosno uvođenjem tri stope „12%, 25% i 40%“, te na godišnjoj razini porez na dohodak obračunava se po prosječnim stopama: 13,5%; 25%; 30%; 37,5% i 42,5%.

Izmjenom Pravilnika o izmjenama i dopuna Pravilnika o porezu na dohodak ( NN 146/09) kod podnošenja godišnje porezne prijave propisane su novine u pogledu dostave dokumentacije uz obrazac DOH:

 

Svi porezni obveznici koji su 2008. ili 2009. godine Poreznoj upravi dostavili prilog uz godišnju poreznu prijavu i koristili dio osobnog odbitka po toj osnovi u prethodnim poreznim razdobljima, te ako nije došlo do promjene podataka iz tih isprava ( članci  58.,59. i 60. ) dovoljno je da dostave sljedeću dokumentaciju:

-          dio osobnog odbitka za stambene potrebe:

kupnja/ gradnja:

-potrebno dostaviti samo dokaz o plaćanju, potvrdu kreditora o plaćenim       kamatama, izvorne građevinske situacije ili izvorne račune registriranih izvođača radova i usluga

održavanje:

-potrebno dostaviti samo izvorne račune registriranih izvođača radova i potvrdu kreditora o plaćenim kamatama

najamnina:

-potrebno dostaviti samo dokaz o plaćenoj najamnini

Samo iznimno i iz opravdanih razloga Porezna uprava može zatražiti da se

isprave ponovno dostave.

-Porezni obveznici nisu obvezni uz godišnju poreznu prijavu dostavljati potvrdu

HZZO- a o visini uplaćenih premija dopunskog zdravstvenog osiguranja (članak 42. st. 11 Pravilnika).

Napomena:

- uzdržavanim članovima obiteljima odnosno uzdržavanom djecom smatrat će      se osobe čiji primici u 2010. godini ne prelaze 10.800,00 kn

 

1. Godišnju  poreznu prijavu za 2010. godinu obvezno podnose:

 

-          porezni obveznik ako je u 2010.godini ostvario dohodak od nesamostalnog rada

( plaću/mirovinu) kod dva ili više poslodavca istodobno) i/ili,

-          porezni obveznik ako je u 2010. godini ostvario dohodak od samostalne djelatnosti

( obrtnička djelatnost, djelatnost slobodnih zanimanja, djelatnost poljoprivrede i     šumarstva i ostale djelatnosti) od kojih se dohodak utvrđuje na temelju propisanih             poslovnih knjiga i/ili,

-          porezni obveznik rezident ako je oporezivi dohodak u 2010. godini ostvario izravno iz inozemstvu ako predujmovi poreza na dohodak od tog dohotka nisu u tuzemstvu plaćeni i/ili su u tuzemstvu plaćeni u iznosu manjem od iznosa koji bi se obračunao prema odredbama Zakona o poreza na dohodak,

-          porezni obveznik ako je Porezna uprava zatražila da naknadno plati porez na dohodak,

-          ako poslodavac, isplatitelj primitka ili sam porezni obveznik nije obračunao, obustavio i uplatio predujam poreza na dohodak i prirez porez na dohodak.

Porezni obveznik koji je obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu, obvezan je u godišnjoj prijavi iskazati dohodak za koji je ta obveza propisana, ali ne i dohodak iz ostalih izvora osim dohotka od nesamostalnog rada.

Međutim, ako iskažu bilo koji dohodak iz ostalih izvora obvezni su iskazati ukupno ostvareni dohodak u poreznom razdoblju. Porezni obveznici koji nisu obvezni podnijeti poreznu prijavu  ali to žele i dobrovoljno je podnese obvezni su iskazati ukupno ostvareni dohodak u poreznom razdoblju.

 

2. Porezni obveznik koji nije obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu, može istu podnijeti po osnovi ostvarenog dohotka radi ostvarivanja prava na povrat poreza na osnovu:

–        korištenja izdataka po osnovi uplaćenih premija životnog osiguranja s obilježjem štednje, dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja,

–        korištenje osobnog odbitka,

–        ravnomjerno godišnje oporezivanje odnosno godišnje izravnanje porezne osnovice,

–        i druga prava propisana zakonom.

 

3. Godišnju poreznu prijavu ne mogu podnijeti porezni obveznici temeljem članka 41. Zakona za:

-          drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa prema čl. 33 ovoga Zakona,

-          dohodak koji se u poreznom razdoblju oporezuje u paušalnom iznosu prema članku 44. Zakona od obavljanja djelatnosti ili od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima, turistima ili od organiziranja kampova.

 

4. Godišnje stope poreza na dohodak za 2010. godinu:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak stupio je na snagu 01. srpnja 2010. godine kojim su uvedene tri stope: 12%, 25% i 40%.

Slijedom navedenog, godišnji porez na dohodak za koji se podnosi godišnja porezna prijava za 2010. godinu obračunava se po prosječnim stopama i to 13,5% od godišnje porezne osnovice do visine dvostrukog iznosa osnovnog osobnog odbitka, po stopi od 25% na razliku godišnje porezne osnovice između dvostrukog i peterostrukog iznosa osnovnog osobnog odbitka, po stopi od 30% na razliku godišnje porezne osnovice između peterostrukog i šesterostrukog iznosa osnovnoga osobnoga odbitka po stopi od 37,5% na razliku godišnje porezne osnovice između šesterostrukog i 14-erostrukog iznosa osobnog odbitka i po stopi od 42,5% na iznos porezne osnovice koji prelazi iznos 14-erostrukog osnovnog osobnog odbitka.

 

Tabelarni prikaz poreznih stopa i poreznih razreda prije i nakon izmjene Zakona, te godišnjih prosječnih poreznih stopa za 2010. godinu

Prema Zakonu o porezu na dohodak do 30.06.2010.g.

Izmjene Zakona

od  01.07.2010.g.

Godišnji izračun u poreznoj prijavi za 2010.g.

Porezna stopa

Mjesečna porezna osnovica / kn

Godišnja porezna osnovica / kn

Porezna stopa

Mjesečna porezna osnovica / kn

Godišnja porezna osnovica / kn

Porezna stopa

Godišnja porezna osnovica / kn

15%

do 3.600,00

do 43.200,00

12%

do 3.600,00

do 43.200,00

13,5%

do 43.200,00 kn

 

 

25%

iznad 3.600,00 kn do 9.000,00 kn (idućih 5.400,00 kn)

iznad 43.200,00 do 108.000,00 kn (idućih 64.800,00 kn)

 

 

25%

iznad 3.600,00 kn do 10.800,00 kn (idućih 7.200,00 kn)

iznad

43.200,00 do 129.600,00 kn (idućih 86.400,00 kn)

 

 

25%

iznad 43.200,00

do 108.000,00 kn (idućih 64.800,00 kn)

 

 

35%

iznad 9.000,00 kn do 25.200,00 kn (idućih 16.200,00 kn)

iznad 108.000,00 kn do 302.400,00 kn (idućih 194.400,00 kn)

 

 

40%

 

iznad 10.800,00 kn

 

iznad

129.600,00 kn

 

 

30%

iznad 108.000,00 kn do 129.600,00 kn (na idućih 21.600,00 kn)

 

45%

 

iznad

25.200,00 kn

 

 

iznad 302.400,00 kn

 

 

 

 

37,5%

iznad 129.600,00 kn do 302.400,00 kn

(na idućih 172.800,00 kn)

 

 

 

 

 

 

42,5%

iznad 302.400,00 kn

 


Tabelarni prikaz osobnog odbitka koji se primjenjuje u 2010. godini

Osobni odbitak

Faktor osobnog odbitka

Izvan područja posebne državne skrbi i brdsko-planinskih područja

Mjesečno

Godišnje

1

2

3

4

Osnovni osobni odbitak

1,0

1.800,00

21.600,00

Osobni odbitak umirovljenika, najviše do

 

3.200,00

38.400,00

Invalidnost

0,3

540,00

6.480,00

Invalidnost 100%

1,0

1.800,00

21.600,00

Uzdržavani član uže obitelji

0,5

900,00

10.800,00

Prvo dijete

0,5

900,00

10.800,00

Drugo dijete

0,7

1.260,00

15.120,00

Treće dijete

1,0

1.800,00

21.600,00

Četvrto dijete

1,4

2.520,00

30.240,00

Peto dijete

1,9

3.420,00

41.040,00

 

 

Primjeri:

1. Porezni obveznik ostvario je u 2010. godini dohodak od nesamostalnog rada i drugi dohodak.

Porezni obveznik ima obvezu podnošenja porezne prijave za 2010. godinu u kojoj iskazuje dohodak od nesamostalnog rada, ali nije obvezan iskazati drugi dohodak.

 

2. Porezni obveznik ostvario je u 2010. godini dohodak od nesamostalnog rada, mirovinu i autorski honorar.

Porezni obveznik ima obvezu podnošenja godišnje porezne prijave za 2010. godinu u kojoj iskazuje dohodak od nesamostalnog rada i mirovinu, ali nije obvezan iskazati autorski honorar.

 

3. Porezni obveznik ostvario je u 2010. godini dohodak od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti koje utvrđuje na temelju propisanih poslovnih knjiga i dohodak od kapitala.

Porezni obveznik ima obvezu podnošenja godišnje porezne prijave za 2010. godinu u kojoj iskazuje dohodak od samostalne djelatnosti i dohodak od nesamostalnog rada, ali nema obvezu iskazati dohodak od kapitala.